Materská škola, Tatranská 21 – Farebný svet detí je 11 triedna škola.

Umiestnená je v účelovej budove, ktorá pozostáva z dvoch budov a hospodárskeho pavilónu. Prízemie a poschodie veľkej budovy tvoria triedy, spálne a sociálne zariadenia, spojovacia chodba, ktorá je pre pracovníkov zariadenia prechodom do práčovne a do hospodárskej budovy. V hospodárskej časti je vedenie školy, ekonomicko-personálne oddelenie. Súčasťou materskej školy je aj školská jedáleň.

V malej budove na prízemí sú dve triedy so samostatným vchodom. V jednej a druhej triede sú deti vo veku 3 – 4. Vo veľkej budove sú na prízemí tri triedy a na poschodí dve triedy . Do tejto časti sa vstupuje hlavným vchodom (v priestoroch školy, dvora), ale aj druhým (od ZŠ Komenského), kde sa nachádza aj vstupná hala. Prízemie tvoria tri triedy. V dvoch z nich je skupina detí vo veku 5 – 6 rokov a v jednej deti vo veku 2 – 3 rokov. Na poschodí sú taktiež dve triedy vo veku 4 – 5 rokov. Každá z tried  má vlastnú herňu, spálňu aj šatňu.

Z dôvodu:

  • vysokého záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v našej materskej škole,
  • odkladu školskej dochádzky a dodatočného odkladu povinnej školskej dochádzky,
  • v zmysle zákona § 28 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. realizujeme navýšenie počtu detí v triede o 3.

Súčasťou materskej školy je priestranný dvor s veľkou školskou terasou, troma pieskoviskami a záhradným náradím. Obkolesuje ju bohatá zeleň / kríky, listnaté a ihličnaté stromy/. MŠ má vlastnú termoreguláciu kúrenia.

Elokované triedy MŠ Tatranská Za vodou je 4 – triedne zariadenie umiestnené v budove základnej školy na prízemí a má samostatný vchod. Každá trieda je vybavená vlastnou šatňou, herňou, spálňou a samostatným hygienickým zariadením. Jedáleň je spojená s priestormi MŠ dlhou chodbou a je spoločná so ZŠ.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Farebný svet detí“, vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Skrýva v sebe nielen farebnosť, ale podnetnosť a rozmanitosť ponúkaných aktivít deťom a ich rodičom. Ponúka objavovanie a poznávanie ríše zdravia, pokoja a zdravého spôsobu života prostredníctvom pohybových aktivít. Činnosti sa navzájom prelínajú a striedajú. Našou filozofiou je rozvíjať samostatné a zdravé deti, rozvíjať kultivované vzťahy učiteľ – dieťa – rodič, rozvíjať jeho prirodzenú aktivitu a empatiu, uplatňovať zážitkové učenie. Hlavným cieľom je vo všetkých vzdelávacích oblastiach t.j. perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru. Farebnosť znázorňuje zameranie jednotlivých tried.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *