OZNAM

Na základe pokynov RÚVZ v Starej Ľubovni, Manuálnu pre materské školy MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa – Mesto Stará Ľubovňa, riaditeľka Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa, obnovuje výchovno-vzdelávací proces vo 4. triede (červenej, Tatranská) a 6. triede (oranžovej, Tatranská ) od 06. 04. 2021 (utorok).

OZNAM

Na základe pokynov RÚVZ v Starej Ľubovni, Manuálnu pre materské školy MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa – Mesto Stará Ľubovňa, riaditeľka Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa, prerušuje výchovno-vzdelávací proces vo 4. triede (červenej, Tatranská) a 6. triede (oranžovej, Tatranská ) od 22. 03. 2021 (pondelok), v súlade s aktuálnym hygienicko – epidemiologickým nariadením. Ďalšie informácie poskytneme zákonným zástupcom po konzultácií s RÚVZ v Starej Ľubovni.

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa, na základe rozhodnutia ministra  MŠVVaŠ SR /rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021/ a pokynov zriaďovateľa Mesto Stará Ľubovňa, s účinnosťou od 8. 3. 2021,  oznamuje zákonným zástupcom deti, že výchova a vzdelávanie v MŠ, bude zabezpečená prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Pri nástupe do MŠ , dňa 8. 3. 2021 je potrebné sa  preukázať  platným negatívnym testom a čestným vyhlásením –príloha č.11a /ostatné prípady/ , alebo 11c / s nevyhnutným prezenčným výkonom práce/. Dostupné:  //https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/.