OZNAM

Na základe pokynov RÚVZ v Starej Ľubovni, Manuálu pre materské školy MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľom – Mesto Stará Ľubovňa, riaditeľka Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa, prerušuje výchovno-vzdelávací proces v 2. triede (žltá, Tatranská), od 29. 10. 2020 (štvrtok), v súlade s aktuálnym hygienicko – epidemiologickým nariadením. Ďalšie informácie poskytneme zákonným zástupcom po konzultácií s RÚVZ v Starej Ľubovni.