Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu.

Milí rodičia, pýtate sa: „Je moje dieťa pripravené nastúpiť do školy?“

Veľký učiteľ národov (J.A. Komenský) raz povedal: „Na dobrom začiatku všetko záleží“. Medzi najvýznamnejšie vývinové etapy dieťaťa patrí obdobie nástupu dieťaťa do školy. Pre niektoré deti je vstup do školy záťažou. Dieťa opúšťa svet hier a musí sa prispôsobiť životu v kolektíve a novým povinnostiam. Škola predstavuje pre dieťa situáciu, v ktorej má podávať výkon a podľa toho bude dieťa ocenené. Je preto dôležité, aby malo od úplného začiatku predpoklady k dobrému výkonu. Ak sa vyskytnú na začiatku problémy alebo zlyhania, dieťa to začne ubíjať. Výsledkom môže byť narúšanie sebavedomia. Je veľmi dôležité, aby dieťa vstupovalo do školy zrelé a pripravené zvládať požiadavky, ktoré so sebou škola prináša.

Čo je školská zrelosť? Ide o komplexný jav. Teda o dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa – telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho, ktorý mu umožňuje osvojovať si školské znalosti a zručnosti s relatívnym úspechom.

Kritéria a znaky školskej zrelosti

 1. Vek – k 31.8. dieťa dovŕšilo 6 rokov. Priemerný vek pripravenosti na školu je 6,5. Chlapci dozrievajú neskôr (najmä motorika rúk a pozornosť). Odporúča sa, aby školská zrelosť bola posudzovaná individuálne (u každého dieťaťa zvlášť).
 2. Telesná spôsobilosť – vyspelosť, zrelosť nervových dráh. Posudzuje sa výška a hmotnosť dieťaťa.
 3. Mentálna spôsobilosť – myslenie sa stáva analytickejším, zdokonaľuje sa schopnosť vystihnúť podstatné znaky a vzťahy medzi javmi, schopnosť reprodukovať predlohu. Obohacuje sa slovná zásoba dieťaťa a jej obsah. Začína spontánny záujem o číslice a písmena.
 4. Psychická zrelosť –  je veľmi dôležitá. Patrí tú vnímanie, grafomotorika, rozumové poznávanie, vývin reči, pracovná vyspelosť a pozornosť
 5. Emocionálna zrelosť – ide o emocionálnu stabilitu, ústup od impulzívnych reakcií. Impulzívne konanie, citová labilita, precitlivenosť, plačlivosť, nesústredenosť, nesamostatnosť, vzdorovitosť a agresivita patria medzi znaky nespôsobilosti pre školu.
 6. Sociálna zrelosť – predpokladá potrebu dieťaťa stretávať sa s inými deťmi, rovesníkmi, schopnosť podriadiť sa zásadam a záujmom detských skupín. Dieťa musí byť dostatočne samostatné a primerane svojmu veku nezávislé od rodičov, musí byť schopné prevziať patričnú zodpovednosť za svoje konanie i za plnenie školských povinností a prevziať rolu školáka.
 7. Reč, sluchové vnímanie a fonologické uvedomovanie –  reč by nemala byť výrazne narušená, v rámci normy je možná mierna dyslália (rotacizmus, sigmatizmus). Rečová chyba často sprevádza ťažkosti v čítaní a písaní, čo sa môže javiť ako dyslexia.
 8. Rozvoj matematických schopností – pre pochopenie počtu je nevyhnutné porozumieť základným pojmom pre označenie kvality: málo – veľa, viac – menej.
 9. Grafomotorika, lateralita – zvládnutie správneho držania ceruzky, sklon zošita, primeraná manipulácia a tlak pri písaní. Ľavorukosť je nevyhnutné rešpektovať, zvýšenú pozornosť treba venovať držaniu ceruzky a sklonu zošita, chybné návyky sa neskôr ťažko naprávajú! Školská pripravenosť (spôsobilosť) – postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností dieťaťa, získaných vplyvom prostredia a výchovy.

Školská spôsobilosť sa posudzuje na základe týchto ukazovateľov: 

 • Reč – výslovnosť, komunikácia, reprodukcia obsahu (napr. rozprávky), vyjadrovacie schopnosti.
 • Činnosť a hra – vzťah k nim a záujem o ne, osvojovanie si nových činností.  
 • Motorika – ovládanie pohybovej aktivity, zručnosť a obratnosť.
 • Grafomotorika – správne držanie grafického nástroja, výtvarný prejav a začiatok písomného prejavu, schopnosť napodobniť určité grafické vzory
 • Sociabilita – správanie sa v kolektíve detí a dospelých, schopnosť nadviazať sociálny kontakt
 • Zvládnutie prvkov sebaobsluhy – obliekanie, obúvanie, osobná hygiena, stolovanie.
 • Emocionalita – určitá schopnosť ovládať svoje city, vyjadriť ich, bez problémov sa vedieť odpútať na primeraný čas od rodičov (najmä matky).
 • Správanie sa – samostatnosť, aktivita, disciplinovanosť, prispôsobivosť.

V prílohe nájdete Orientačný test školskej zrelosti

Kedy je dieťa pre školu nezrelé?

Je veľmi dôležité posudzovať školskú zrelosť dieťaťa komplexne. Vo všeobecnosti sa príčiny školskej nezrelosti  rozdeľujú do týchto kategórii:

 • Nedostatky v somatickom vývine a zdravotnom stave
 • Nerovnomerný vývin, oslabenie schopností a funkcií
 • Nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti
 • Nedostatky vo výchovnom prostredí a vplývaním na dieťa

Dieťa nezrelé:

 • Veľmi živé, hravé, nevydrží dlhšie pri jednej činnosti.
 • Nerado kreslí, nedrží správne písací nástroj (ceruzku) alebo ju často strieda z pravej ruky do ľavej.
 • Nesprávna výslovnosť, málo vyvinutá reč.
 • Bojazlivé dieťa, nemá záujem (odmieta) kontakt s druhými, v cudzom prostredí plače.
 • Ak dieťa nenavštevovalo MŠ alebo MŠ navštevovalo v obmedzenom režime – je veľký predpoklad, že si bude ťažko zvykať na kolektív, môžu nastať problémy s prispôsobením sa a s pravidlami, ktoré ho čakajú

Odklad školskej dochádzky

 • Ak dieťa nespĺňa základné kritériá školskej zrelosti, treba požiadať o odklad školskej dochádzky – môže ho navrhnúť rodič, ale aj pedagóg, psychológ alebo detský lekár.
 • Rodič dieťaťa požiada o odklad písomne. Ak je to potrebné, priloží záver odborného vyšetrenia.
 • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky vydáva riaditeľstvo školy, na ktorú bolo dieťa zapísané.

Opatrenia pre nezrelé deti

Rozvíjanie deficitných oblastí:

 • Myslenie – triedenie a zoskupovanie predmetov podľa farby, tvaru, množstva, účelu. Skladanie a rozkladanie celkov – obrázky, stavebnice, hádanky.
 • Priestorová orientácia – orientácia na vlastnom tele. Pravo-ľavá orientácia.
 • Reč – rozvíjanie slovnej zásoby, vyjadrovacích schopností.
 • Jemná motorika – manipulácia s ceruzou, nožnicami.
 • Sociálny a emocionálny rozvoj dieťaťa.

Dodatočný odklad školskej dochádzky

Stáva sa, že sa školská nezrelosť dieťaťa zistí až po vstupe dieťaťa do školy. Rodič dieťaťa alebo učiteľ môžu požiadať o zváženie dodatočného odkladu školskej dochádzky. Rozhodnutie o dodatočnom odklade je v kompetencii riaditeľa školy. Je možné ho vydať do konca pol roka 1. ročníka (január v danom roku). Takéto rozhodnutie je dôležitejšie ako samotný odklad školskej dochádzky. V praxi sa väčšinu o ňom rozhoduje v spolupráci s psychológom.

Materská škola poskytuje systematickú a odbornú starostlivosť.  Preto je dôležité, aby dieťa, ktoré dostalo odklad, materskú školu navštevovalo pravidelne. Počas roka sa zvyčajne podarí vyrovnať zistené nerovnomernosti vo vývine dieťaťa.

Príprava na školu je dlhý a cieľavedomý proces, ktorý by nemal byť sústredený len na posledný rok pred zaškolením. Hranica medzi zrelosťou a nezrelosťou je veľmi relatívna. Ak máte pochybnosti, či vaše dieťa zvládne požiadavky školy, je vhodné poradiť sa s odborníkmi (špeciálny pedagóg, psychológ). Daní odborníci vyhodnotia školskú zrelosť dieťaťa komplexne a po realizácii vyšetrenia rodičom odporúčajú, či je vhodné dieťa zaškoliť alebo mu dať odklad školskej dochádzky. Rozhodnutie, či dieťa nastúpi do školy alebo nie, ostáva na rodičovi a je len na ňom, či odporúčania príjme alebo nie.

COVID-19 – téma, s ktorou sa v súčasnosti stretávame každý deň. Je veľmi potrebné, aby ste sa o tomto ochorení porozprávali aj s vašimi deťmi. Pýtate sa:  „Ako to vysvetlím mojim deťom? Veď sú ešte malé, nepochopia to…“  Ponúkame vám možnosť, ako im to môžete prostredníctvom sociálneho príbehu jednoducho vysvetliť. Obrázky si môžete vytlačiť alebo podľa poradia ich ukážte deťom na mobile alebo tablete. Pri každom obrázku je aj komentár, ktorý slúži pre vás, aby ste deťom daný obrázok vysvetlili a porozprávali sa. (3 obrázky v prílohe)

AKO OCHRÁNIŤ DETI PRED PRENOSOM COVID-19?

Určite každý z nás počul o tom, že najdôležitejšia prevencia proti COVID-19 je hygiena. Ponúkame vám pracovný list, ktorý si môžete vytlačiť a s vašimi deťmi spoločne vypracovať a porozprávať sa.  (PL 1 s komentárom)

Je veľmi dôležité naučiť deti umývať si ruky dôkladne a pravidelne. V MŠ pani učiteľky neustále deťom opakujú kedy a ako si majú ruky umývať, aby boli čisté a voňavé. Snažte sa aj vy rodičia deťom vysvetliť správny postup umývania si rúk. Dávajte na nich pozor a usmerňujte ich, aby si to osvojili. Ak vaše deti na umývanie si rúk často zabúdajú alebo sa im do toho veľmi nechce, nie je nič lepšie ako im ísť príkladom a umývať si ruky vždy spoločne. Pri umývaní rúk ich vyzvite, aby sa pokúsili vytvoriť bubliny z mydla a povzbudzujte ich v tom, že ich dokážu urobiť ešte väčšie a ruky dokážu ešte viac napeniť.  Aj takýmto spôsobom docielite dostatočný čas pri umývaní rúk. Dávajte na nich pozor a usmerňujte ich, aby si to osvojili.

Kedy je potrebné si umyť ruky?

Dôkladné umývanie rúk je potrebné pred každým jedlom, po vyfúkaní nosa či po kašľaní a kýchaní. Je dobré, ak vaše dieťa naučíte zakrývať si ústa pri kašľaní alebo kýchaní papierovou vreckovkou alebo si schovať nos a ústa do lakťovej jamky, vyhnete sa tak nezakrývaniu si úst a nosa dlaňou pri kašľaní či kýchnutí. A samozrejme po použití toalety a po kontakte s domácimi zvieratami.

V čase epidémie je dobré opakovane doma čistiť povrchy predmetov, s ktorými prichádzajú deti do kontaktu (hračky, nábytok, elektronické zariadenia). Doplňte deťom do stravy viac ovocia a zeleniny kvôli vitamínom a imunite. Zamerajte sa na aktívne trávenie času. Posilňujte imunitný systém pohybom primeraným veku vášho dieťaťa a pohybom na slnku. A v neposlednom rade dožičte deťom dostatok spánku.

Našim spoločným cieľom je, aby táto pandémia skončila čím skôr, prispejme k tomu aj my svojou zodpovednosťou.

Ako s deťmi hovoriť o koronavíruse podľa odporúčaní UNICEFU

https://unicef.us12.list-manage.com/track/click?u=98cc39345b3ad2c13860b51ba&id=73bb8415c2&e=c1cbc9ee8f

Ak potrebujete poradiť, pomôcť alebo máte otázky sme tu pre Vás. Otázky pre špeciálneho pedagóga môžte písať na náš e-mail msduhovykolotoc@gmail.com.

Preto nás neváhajte kontaktovať. Milí rodičia, sme tu pre Vás.