Spolu nám je veselo…

Mamka, ocko,
poďte sa so mnou hrať,
poďme spolu kresliť, spievať, tancovať.
Strávme spolu pekné chvíle,
zábavné a učenlivé!
Máme zopár nápadov,
hor sa zahnať nudu hrou!

Aktivity pripravované Vašimi pani učiteľkami.

Téma týždňa: NAŠA ZEM JE GUĽATÁ- VESMÍR (30.03.2020 – 03.04.2020)

Cieľ: „Vesmír“– Vyhľadať telesá patriace do vesmíru v knihách, encyklopédiách…..

Ak máte doma knihu o vesmíre alebo encyklopédiu (môžete použiť aj internet), vyhľadávajte s deťmi vesmírne telesá, planéty. Hovorte deťom ich mená, ktoré ich potom budú po Vás opakovať. Napokon sa ich opýtajte, či si niektoré z mien planét zapamätali. Ďalšími aktivitami môžu byť pomenovávanie farieb a pokúsiť sa na základe Vašej otázky určiť tvar planéty- napr. guľatá.  Snažte sa vyslovovať názvy planét zrozumiteľne a správne, vyžadujte od detí ich správne zopakovanie. Pri prezeraní kníh si môžete vypočuť napríklad aj pesničku o vesmíre.

Cieľ: „Naučme sa planéty“– Pomenovať planéty na základe vnímania videa.

Bude to veľmi jednoduché, len zadajte odkaz hore do youtube, nechajte dieťa nech sleduje video a následne mu hovorte názvy planét. Môžete viesť rozhovor o tom, čo sa na tej ktorej planéte deje. Dôležité bude oznámiť dieťaťu, že život je na planéte Zem. Môžete nechať dieťaťu voľnosť v rozprávaní a nech sa Vám pokúsi odpovedať na otázku: „Čo myslíš, čo sa deje na planéte Zem?“ Deti majú úžasnú fantáziu, budete milo prekvapení.

Cieľ: „Vesmírna čelenka“ – Pracovať podľa jednoduchého kresleného postupu pri zhotovení „Vesmírnej čelenky“.

Na prípravu vesmírnej čelenky budete potrebovať: vytlačený obrázok planét z prílohy; farebné pastelky; tmavomodrý, čierny alebo biely výkres, ktorý si vopred vyfarbíte; nožnice; lepidlo; encyklopédie o vesmíre;

S pomocou mamky alebo ocka a s pomocou encyklopédii si deti vyfarbia jednotlivé planéty, ktoré sa následne pokúsia samostatne vystrihnúť. Ak už budete mať jednotlivé planéty a slniečko vystrihnuté, pripravte si z farebného alebo vopred vyfarbeného výkresu  čelenku- rodičia Vám pomôžu s rozmerom, aby čelenka na vašej hlavičke pekne držala. Vystrihnuté planéty si na pripravenú čelenku nalepíte, oba konce čelenky zlepíte a už sa môžete spoločne tešiť z výborne zvládnutej ďalšej zábavnej úlohy

Cieľ: „Vesmírne maľovanky“– Kresliť so správnym držaním ceruzy a vyvíjať primeranú intenzitu tlaku na podložku pri vykresľovaní maľovanky o vesmíre.

Vytlačte si obrázok, pripravte dieťaťu ceruzu a farbičky a môžeme začať. Dbajte na to, aby dieťa držalo ceruzu správne, veľmi dôležité je na ceruzu netlačiť a aby sedelo na stoličke prisunuté k stolu s vystretým chrbátikom. Nechajte mu voľnosť pri kreslení a v závere nech porozpráva, čo všetko nakreslilo. Môže sa pokúsiť vymyslieť aspoň jedno meno vesmírnej postavičke, ktorá sa mu najviac páči.

Cieľ: „Nasadneme do rakety“– Spoznať ako vyzerá Zem, mesiac a planéty s Haničkou a Murkom.

Hanička a Murko sa hrajú na vesmír! Spolu s ich veľkou kamarátkou Betkou spoznávajú vesmír – ako vyzerá Zem, Mesiac, planéty a ako sa cestuje vo vesmíre raketou. Čítajú si spolu obrázkovú knižku o vesmíre. Pozrite si so svojimi detičkami toto video o vesmíre a naučte sa o ňom niekoľko zaujímavých faktov. Stačí iba pozorne sledovať. Na konci si zaspievajte a zatancujte  jednu z obľúbených pesničiek Haničky a Murka – Štyri kroky.

Cieľ: „Ako sa slniečko s mesiačikom dohodli“  – Chápať, že písaná reč je zdrojom zábavy, hier, príjemných a veselých zážitkov.

V prílohe je krátky príbeh o kamarátstve slniečka a mesiačika a o tom, ako sa dohodli a rozdelili  svoje úlohy, ktoré sú dôležité  pre nás ľudí. Milí rodičia, prečítajte tento krátky príbeh svojim deťom a následne sa o príbehu s nimi rozprávajte, nechajte ich voľne  rozprávať prostredníctvom ich vlastnej fantázie a predstáv. Na záver si deti môžu za odmenu vyfarbiť obrázok slniečka a mesiačika v prílohe.

Cieľ: „Raketa letí do sveta“– Zhotoviť raketu s pomocou mamky (ocka) podľa predlohy.

Na zhotovenie takejto rakety budete potrebovať rolku toaletného papiera, nožnice, lepidlo a dva druhy farebného papiera. Pracujte podľa tohto jednoduchého  návodu. Ak si raketu vytvoríte, potešíme sa, ak ju donesiete do škôlky a vytvoríme spoločnú výstavu.

Cieľ: „Báseň o vesmíre“– Vyslovovať správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny v básni „Vesmír“.

Mamka a ocko,  všetci dobre vieme, že Vaše detičky majú veľmi dobrú pamäť a preto sa môžete s nimi naučiť túto peknú báseň o vesmíre. Dbajte na správnu výslovnosť nielen dieťaťa, ale aj Vašu. Ak to zvládnete, môžete nám poslať video.

Vesmír

Naša Zem sa stále točí,

aj keď nemá nožičky,

veselo si nepodskočí,

zhodila by hviezdičky.

Vo vesmíre tíško pláva,

s Merkúrom sa zhovára,

Venuša ich pozdravuje,

o Zemi už  každý vie.

Cieľ: „Planéty“- Spievať pieseň o planétach prostredníctvom videoklipu Mira Jaroša.

Deti veľmi radi spievajú a tancujú. S týmto videoklipom si spolu s deťmi zaspievajte pieseň o planétach, kde si zároveň zopakujú mená planét. Bude super, ak si dajú na hlavu vesmírnu čelenku. Nezabudnite sa spoločne pri piesni vyšantiť. Hudbu si môžte stiahnuť aj tu nižšie na USB.

Ak Vás detičky zaujíma ešte oveľa viac na túto tému, tak ponúkame aktivity z Vrabčeka, kde si nájdete ešte veľa inšpirácií na tému vesmír, stačí skopírovať tento odkaz:

https://www.vesmir.sk/fileadmin/akb/iya/Vrabcek_februar.pdf

Pracovné listy

Cieľ: ,,Hviezdny náhrdelník“- vyrobiť náhrdelník s pomocou rodiča z rôzneho dostupného materiálu na základe ukážky.

Pomôcky: vytlačená maketa hviezdy, výkres, farbičky, šnúrka, rozstrihané slamky alebo farebné cestoviny, koráliky alebo gombíky, nožnice, dierkovač

Postup: obkreslite si vytlačenú maketu hviezdy na pevnejší materiál- výkres alebo kartón- aby sa náhrdelník tak rýchlo nezničil, hviezdu si dieťa vyfarbi, dotvorí podľa vlastnej fantázie a vystrihne, poprípade pomôžete svojim deťom s vystrihnutím vy. Dierkovačom vytvorte otvor, cez ktorý navlečiete šnúrku. Hviezdičku umiestnite do stredu šnúrky a tak z obidvoch strán ponavliekajte nastrihané slamky alebo akýkoľvek drobný materiál, ktorý máte doma a ktorý sa dá navliecť na šnúrku- napr. gombíky, cestoviny, koráliky… a náhrdelník je hotový.  Nechajte svoje dieťa, aby si ozdoby vybralo samo.

 Milí rodičia, pokúste sa deti naučiť slovo hviezdička aj v angličtine-,, little star“-/ˈlɪtl/  /stɑː(r)/, povzbudzujte deti, aby opakovane vyslovovali dané slovo, skúste meniť napr. tempo, vyslovujte little star, pomaly, potom rýchlo, skúste meniť hlas, vyslovte slovo piskľavým hlasom ako myška, hrubým hlasom ako medveď, postupne meňte intenzitu hlasu- začnite vyslovovať slovo potichu a následne hlas zosilňujte. Deti tak zaujmete a nenápadnou, hravou formou ich naučíte dané slovo v cudzom jazyku. Neustálym opakovaním  sa deťom slovíčka rýchlo vryjú do pamäti…

Cieľ: ,,Tancujúce hviezdičky“- Imitovať pohyb v hudobno- pohybovej hre so spevom- hudobná skladba v anglickom jazyku- ,,Twinkle, twinkle little star“

 Zdroj: pieseň ,,Hviezdička“ od Smejka a Tanculienky    

Anglická verzia ,,Twinkle, twinkle little star“

Spoločne s deťmi  si zaveste na krk  hviezdičkový náhrdelník vyrobený v predošlej aktivite, pri ktorej sa deti zároveň naučili anglické pomenovanie hviezdičky- ,,little star“. Najprv si prehrajte pieseň Hviezdička v slovenskej verzii, skúste zapojiť trochu fantázie a vymyslite jednoduché pohyby k piesni, ktoré deti budú napodobňovať podľa vás, napr. kmitanie rukami, mávanie, obrat okolo vlastnej osi, krok prísunný a pod. Pomocou slovenskej verzie sa deti oboznámia s melódiou piesne a jej obsahom. Následne deťom ukážte video nahrávku v angličtine a na základe nej  imitujte pohyb tancujúceho zvieratka. Skúste si to prehrať niekoľko krát a pokúste sa zapojiť i spev. Deti sa tak hravou formou naučia pieseň aj v cudzom jazyku…

Cieľ : „Usporiadaj obrázky“ – Vytvoriť podľa daného vzoru jednoduchú postupnosť

Postup:

Pomôcku si pripravíme spolu s deťmi.

1.Vytlačíme si obrázky

2. Deti strihajú mriežku s obrázkami (po čiare)

3. Do pripravených pásov s vyznačenými štvorcami deti nalepia obrázky podľa danej postupnosti.

Cieľ : „ Naša Zem a jej farby“ – Zhotoviť a jednoducho popísať postup zhotovenia planéty Zem

Potrebovať budete: výkresy, pastelky, alebo farebný papier – modrý, zelený, čierny (môžu byť aj farebné kúsky papiera z rôznych časopisov, letákov ), nožnice, lepidlo, kniha alebo obrázok  planéty Zem.

S deťmi vedieme rozhovor o vesmíre, čo je vesmír, aké planéty sú vo vesmíre, nezabudneme pripomenúť, že sú tam hviezdy, mesiac, sĺnko a zároveň deťom vysvetlíme, že aj vlastne my žijeme vo vesmíre, sme jeho súčasťou, teda na planéte Zem. Môžete s nimi diskutovať o jednotlivých farbách na planéte (pomôžte si knihou, obrázkami s planétou Zem).

Následne mamka, tatko, nakreslite na výkres, či kartón kruh a do kruhu obrysy jednotlivých kontinentov na našej planéte – ako je to na obrázku vpravo. Z farebných papierov, časopisov, alebo letákov pomôžte natrhať vášmu dieťaťu kúsky papierikov, ktoré podľa obrázka (knihy) budete spoločne  nalepovať na nakreslené kontinenty a moria na zemeguli. Samozrejme, že deťom vysvetlíme, kde sa nachádzajú moria, že je to  modrá farba, a tiež, kde sú jednotlivé kontinenty – zelená farba. Čierna bude zvyšok vesmíru, avšak kľudne tam môžete nalepiť žlté hviezdičky a mesiac….fantázii a kreativite sa medze nekladú….Ak je všetko hotové, nenápadne začnite tému, aké to bolo jednoduché…a nechajte dieťa, aby porozprávalo, čo práve urobilo….Dieťa si hotový výtvor môže dať do svojej detskej izby, nad postieľku, a tak pozorovať našu krásnu planétu Zem. Tak veľa spoločnej zábavy……

Cieľ: „ Vesmírna cesta “ vymenovať s čiastočnou pomocou čísla od 1 do 10 postupne tak, ako idú za sebou.

Úlohou je  dostať svoju figúrku zo štartovacieho poľa na cieľové pole, pričom figúrka musí raz obísť všetky polia.

Na hru budeme potrebovať – podľa počtu hráčov-počet figuriek, a hraciu kocku. Hráči si zvolia poradie a začína prvý hráč. Po hode kockou sa zo štartovacieho políčka posunie hráč o daný počet polí dopredu. Nechajte svoje deti aby sami spočítali po hode počet guliek na kocke a sami prešli po jednotlivých políčkach. V hre sú aj políčka s jednoduchými otázkami, ktoré určite deti zvládnu a tak sa stane pre nich hra ešte zaujímavejšia, naučia sa počítať, tiež veľa nových zaujímavých vecí a budú sa tešiť z vašej spoločnej hry. A to sú tie najkrajšie chvíle, ktoré si budú pamätať možno navždy……stojí to za to !

Cieľ: „Slniečko“ ovládať niekoľko techník maľovania – vytvorením slniečka, maľovaním a odtláčaním dlaní na podložku

Potrebovať budete : ceruzu , výkres , alebo väčšie biele plátno, farby a štetec. Nechajte Vaše dieťa, nech si samo nakreslí slniečko (môže obkresliť tanier, pohár…) a vymaľuje ho. Pomôžte mu pri natieraní dlaní a odtláčaní po obvode slniečka tak, ako je to na obrázku.  Trošku sa síce ušpiníte, ale zažijete pri tom kopec srandy. Počas maľovania si môžete zopakovať čo všetko viete o vesmíre……

Cieľ: „ Vesmírna Raketa“ identifikovať kruh, štvorec, trojuholník a obdĺžnik pri skladaní rakety z geometrických tvarov

Pokúsiť sa nakresliť kruh štvorec, obdĺžnik, trojuholník a dokončiť tak obrázok rakety.

Potrebovať budete výkres, pastelky, alebo farebný papier, nožnice, lepidlo. Nakreslite, alebo si vytlačte obrázok rakety. Nechajte Vaše dieťa aby  si ho samostatne vymaľovalo, alebo vystrihnite predlohy jednotlivých častí rakety a nechajte aby si ho Vaše dieťatko poskladalo podľa predlohy. Pomôžte mu nalepiť ho na výkres. Ak už máte obrázok hotový, porozprávajte sa o tom z akých geometrických tvarov je raketa zhotovená.

Vytlačte si obrázok kde je znázornená polovica rakety a nechajte Vaše dieťa aby druhú polovicu dokreslilo. Potom nech si obrázok samostatne vymaľuje.


Prajeme Vám veľa zábavy, príjemných spoločných zážitkov a tešíme sa opäť o týždeň

Téma týždňa : PRÍRODA SA PREBÚDZA (23.03.2020 – 27.03.2020)

Cvičíme s Emkou

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1a-s5JHBJjrWL4gLU7QQpys968kfjuvR_&data=02%7C01%7C%7C9f119489b4de4fca6c8a08d7d1b2126d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208435047083026&sdata=hDurlywGDvy59J0duRAGd%2Bxa%2FnqMZ8dQbqdTofqrX8g%3D&reserved=0

Cieľ: ,,V lese“ – Reagovať pohybom na charakter piesne so zameraním na správne držanie tela.


Potrebovať budete CD prehrávač, CD s hudobnou nahrávkou( Vašo Patejdl-Tajomná víla), plátenko (rozložená hygienická vreckovka) – plášte pre víly ( deti).
Deti si osvoja niektoré tanečné prvky a naučia sa tancom a pohybom reagovať na hudbu.

Kým začnete, môžete ich zmotivovať básničkou :
Čo to škrieka, čo to letí? To sa sojka zľakla detí.
Každému hneď vyklebetí, že je v lese kŕdeľ detí.

A môžete začať :

Hudobná predohra- hudba bez spevu/ Óoooooooo…./

– deti v spoločnosti mamičky, otecka, súrodenca  voľne poskakujú v priestore celej miestnosti/ v lese/, plátenkom/ hygienickou rozprestretou vreckovkou/mávajú- tešia sa spolu z prebúdzajúcej sa prírody,

1.sloha/ Hanblivá princezná…/

 – stoj mierne rozkročný, ruky vbok, šatky držíme v ruke,  prenášanie váhy z pravej na ľavú nohu- pohupy na  mieste,

2. sloha hudobnej nahrávky/ Možno je zakliata…/

– stoj mierne rozkročný, ruky vbok, šatky držíme v ruke, prísuny krok striedavo vpravo, vľavo,

Refrén- /Tu vílu nik nevidel…../- stoj vzpriamený, rozpažiť, držanie pláštika, plátenka v oboch rukách- s pevným držaním paží a otáčaním okolo vlastnej osi s následnou zmenou do opačnej strany,

3. sloha hudobnej nahrávky/ Najradšej spieva si…./

držanie pláštika, plátenka v oboch rukách- pohyby paží hore, dole spojené s voľnou chôdzou v priestore,

Refrén-/ Tu vílu nik nevidel…../- stoj vzpriamený, rozpažiť, držanie pláštika, plátenka v oboch rukách- s pevným držaním paží a otáčaním okolo vlastnej osi s následnou zmenou do opačnej strany,

Hudobná dohra- hudba bez spevu / Óoooooooo…/

– deti v spoločnosti mamičky, otecka, súrodenca voľne poskakujú v  priestore celej miestnosti/v lese/, plátenkom/ rozprestretou hygienickou vreckovkou/mávajú- prejavujú radosť z pohybu.

Cieľ: „ Jarná dúha“ poznávať základy miešania farieb , odtláčaním farieb na podložku vytvoriť farebnú dúhu.

Potrebovať budete: ceruzu, výkres, alebo väčšie plátno, temperové farby, štetec, hubka na čistenie riadu. V prvom rade si prestrite na stôl podložku, ktorá zabráni ušpineniu stola. Potom si na výkres , alebo plátno ceruzou nakreslite oblúky – tvar dúhy. Nechajte Vaše dieťa aby si vybralo farby z ktorých chce dúhu vytvoriť. Pomôžte mu s aplikáciou na hubku . Nechajte, aby dieťatko samo rozhodlo spôsob akým bude farbu nanášať na plátno, môže hubku odtláčať, alebo jednoducho ťahať po  plátne v smere oblúkov. Keď je obraz dokončený, porozprávajte sa o tom aké farby sú na dúhe a aké nové farby vznikli vďaka zmiešaním jednotlivých farieb. Niektoré odtiene Vás určite milo prekvapia.

Cieľ : „Jarné maľovanky“ – Správne držať ceruzku a netlačiť ceruzkou pri zakresľovaní predkreslených obrázkov s jarným motívom.

Stačí, ak na internete nájdete a vytlačíte zaujímavé obrázky k téme, pripravíte farebné pastelky a je to. S deťmi môžete porozprávať, aké rozdiely postrehli oproti zime, charakterizovať podľa obrázkov prebúdzajúcu sa prírodu – prechod zo zimy do jari – porovnávať. A ak si dáte záležať, aby Vaše dieťa správne a zreteľne vyslovovalo každú hlásku počas rozhovoru, pomôžete mu k správnej výslovnosti.

Cieľ : „Jar v knihách “– Vyjadrovať sa gramaticky správne pri opisovaní jarných obrázkov v knihách.

Využite tiež knihy, atlasy, encyklopédie, ktoré máte doma a vyhľadávajte, rozprávajte sa o obrázkoch jari, nezabudnite byť vzorom pri vyjadrovaní sa, aby sa aj Vaše dieťa učilo správne sa vyjadrovať.

Cieľ : „ Snežienka“ – Zhotoviť a jednoducho popísať postup zhotovenia snežienky

Potrebovať budete výkresy, pastelky, alebo farebný papier, papierovú rolku – napr. z toaletného papiera, lepidlo, nožnice. Podľa obrázka v knihe nakreslite snežienku na výkres a Vaše dieťa ju môže zakresliť a vystrihnúť. Ak nemáte výkres, použite farebný papier, alebo akýkoľvek papier, ktorý nájdete doma. Zakreslenú a vystrihnutú snežienku nalepíte na rolku, ktorá bude slúžiť ako váza, aby snežienka pekne stála na okne, či na stole.

Cieľ : „Slniečko nás zobudilo“ – Kresbou vyjadriť svoju predstavu o jari, slovne ju opísať.

Nechajte svoje dieťa, nech je kreatívne a nech nakreslí svoje predstavy o jari – čo videlo na obrázkoch, o čom ste hovorili, ako si zostrojilo snežienku…….stačí, ak si to spoločne zhrniete, dáte mu pastelky a papier. Nezabudnite nakreslený obrázok vystaviť napríklad na chladničku, pochváľte svoje dieťa a nechajte ho porozprávať, čo všetko nakreslilo.

Cieľ : „ Fazuľky“ – Určiť počet fazuliek – viac, menej rovnako v skupinách.

K zaujímavej hre použite, čo máte doma – fazuľky, hrach, ale aj drevené lopatky rôznej veľkosti, guličky, hračky – autíčka, kocky a podobne. Vytvárajte skupinky s rôznym počtom a nechajte dieťa počítať, porovnávať, v ktorej skupinke je viac fazuliek, či menej, alebo rovnako. Môžete nastrihať Vy, alebo Vaše dieťa podľa Vašej predlohy geometrické tvary a ešte aj rôznej farby a veľkosti. Vaše dieťa si tak zopakuje a upevní tvary, farby a naučí sa počítať a porovnávať počet predmetov.

Cieľ : „ Jarná lúka “ – Vytvoriť jarnú lúku – /kvety, tráva, slnko, stromy…/ koláž – nalepovaním nastrihaných kúskov papiera, alebo z vystrihnutých obrázkov z novín, časopisov, letákov.

Pastelkami si môže obrázok dokresliť a dotvoriť.

Cieľ : „ Jar sa začína na písmeno…“ – Vysloviť začiatočnú hlásku slova, vyhľadať konkrétne písmeno.

Z papiera vystrihnite niekoľko písmen abecedy. Zahrajte sa hru, kde bude Vaše dieťa hádať, aké písmeno počuje na začiatku svojho mena, priezviska, alebo slova na tému jar – snežienka, slnko, kvety, stromy, lúka, les…….Napríklad – poviete meno Soňa a dieťa odpovie – S. Vo vystrihnutých písmenách vyhľadá dané písmeno. Na písmeno – S môže samo vymýšľať iné slová … snežienka, slnko, sova, sýkorka,…….

Odporúčame

Link na dostupné aplikácie, odporúčané aj MŠVVaŠ SR http://planetavedomosti.iedu.sk tiež https://viki.iedu.sk
Sú to skvelé stránky kde si nájdete super vzdelávacie úlohy, pracovné listy. Vyskúšajte 😁

Ako s deťmi hovoriť o koronavíruse podľa odporúčaní UNICEFU

https://unicef.us12.list-manage.com/track/click?u=98cc39345b3ad2c13860b51ba&id=73bb8415c2&e=c1cbc9ee8f