Zameranie materskej školy

   „Zdravie je ako perla v mori, ktorú si treba chrániť,

ak sme zdraví, nechýba nám nič ku šťastiu.“

            ŠkVP Farebný svet detí je dokumentom vyváženým so zameraním na oblasť rozvoja dieťaťa – zdravie a pohyb. Ponúka objavovanie a poznávanie ríše zdravia, pokoja a zdravého spôsobu života prostredníctvom aktivít školy. Z podmienok školy, evalvácie, autoevalvácie a SWOT analýzy vyplynuli nové možnosti rozvoja detí ako aj dospelých a to v oblastiach:

 • Zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít,
 • Prosocionálny výchovný štýl, humanizácia školského prostredia,
 • Environmentálna výchova.

Prostredníctvom aktivít a činností školy prispievať k:

 • ochrane človeka a zdravia,
 • pestovaniu zdravého životného štýlu,
 • psychomotorickému  rozvíjaniu,
 • osobnostnému   a sociálnemu rozvíjaniu,
 • k rozvoju v oblasti multikultúrnej výchovy,
 • tvorivosti, a to formou prípravných ročníkov a interných projektov.

Profilácia

 • Ovplyvniť životný štýl, celoživotné smerovanie pripomínaním svetových dní spojených so zdravým spôsobom života.
 • Pravidelnými aktivitami: saunovanie, plávanie, lyžovanie, florbal formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia.
 • Prostredníctvom aktivít školy: Cvičí celá škola, Školská olympiáda, Beh zdravia, Patríš medzi nás, Enviráčik rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie.
 • Aktivitami Gymnastika pre najmenších, Malí atléti, Loptička Hopka  predchádzať civilizačným chorobám, podporovať činnosť metabolizmu( trávenie a vylučovanie, peristaltika čriev, potných žliaz).
 • Hrou na flautu, pohybovými aktivitami v priestoroch relaxačnej miestnosti, školskými projektmi Zdravé deti, šťastné deti, Zdravé detičky, Kamarátky lyže,  EA   „Chodník zdravia“, „ Čarovné flauty“ , Buď fit, posilňovať imunitu, prispievať k duševnej i fyzickej pohode.
 • Zapájaním rodičov do aktivít ŠPZ, Evička nám ochorela, Kvapka krvi, Malý zdravotník pracovať osvetovo v oblasti zdravotnej výchovy, pôsobením cez dieťa na rodičov aktivizovať účasť na sprievodných aktivitách.
 • V spolupráci s RÚVZ, OÚ Stará Ľubovňa, Červeným krížom, Hasičským zborom a Dopravnou políciou  zvyšovať úroveň poznávania a praktickej zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, stomatohygieny, riešiť modelové situácie ohrozujúce zdravie.

Profil absolventa

Absolvent predprimárneho vzdelávania v MŠ FAREBNÝ SVET DET  získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu kompetencie v oblasti :

 • plávania

– pohybuje sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran, má rozvinuté základné plavecké zručnosti v procese motorického učenia, osvojenú správnu techniku dýchania, zvýšenú kapacitu pľúc,

 • lyžovania

osvojené základy lyžovania hravou formou,  koordinačné schopnosti ,nadobudnutý  vzťah k špecifickému pohybu a k prírode,

 • otužovania, saunovania
 • posilnené vôľové vlastností, chránené zdravie v  liečebno-preventívnej oblasti
 • iných  aktivít/ gymnastika, florbal, …/
 • prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
 • ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
 • ovláda základné lokomočné pohyby,  používanie rôzneho náčinia a náradia pri cvičení,
 • prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
 • -používa osvojené spôsoby pohybových činností v novýchneznámych, problémových situáciách- poskytnutie  prvej pomoci,
 • správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných,
 • prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu,
 • hravou formou si osvojuje pravidelný a zdravý pohyb, ktorým si buduje pozitívny vzťah k športu a lásku k nemu na celý život.