O Z N A M

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
do MŠ Tatranská 21, 064 01 v Starej Ľubovni, na školský rok 2021/ 2022

Riaditeľstvo Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., po dohode so zriaďovateľom Mesto Stará Ľubovňa, spôsob podávania žiadosti o prijímaní na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nasledovne:

Termín prijímania:

  • žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022sa budú podávať v čase od 1.mája do 31. mája 2021.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy si  zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť na web sídle školy /www.duhovykolotoc.sk, www.tatranskams.edupage.org  – dokumenty/, prípadne ju môže vypísať elektronicky na našej stránke – www.tatranskams.edupage.org, kde je k dispozícii online žiadosť. Rodič môže predložiť aj vlastnú žiadosť.

Forma a priebeh zápisu

Výber tlačiva bude prebiehať nasledujúcim spôsobom:

  • žiadosť si zákonný zástupca vypíše online prostredníctvom web sídla /žiadosť – online/,
  • tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže stiahnuť na webovej stránke školy /dokumenty/,
  • tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť na zbernom mieste /schránka na budove školy pri vstupe do hospodárskej budovy – kuchyňa, označená schránka pri vchode pod poštovou schránkou/,
  • zákonný zástupca môže vypísať žiadosť na kancelársky papier, kde vypíše nasledovné údaje: meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska zákonných zástupcov,  meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s údajom o povinnom očkovaní a špecifika o zdravotnom stave dieťaťa.

Prijímanie žiadosti:

  • vyplnením a odoslaním online žiadosti,
  • zákonný zástupca môže žiadosť odoslať e-mailom/  msduhovykolotoc@gmail.com/ alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e- mailu,
  • odoslať poštou alebo kuriérom na adresu školy/ MŠ Tatranská 21, 06401 Stará Ľubovňa/,
  • osobne doniesť do poštovej schránky školy – poštová schránka na budove školy pri vstupe do hospodárskej budovy – kuchyňa,
  • zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky.

            Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 a), b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

Kontakt v prípade otázok-  0910 131 013