O Z N A M

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
do MŠ Tatranská 21, 064 01 v Starej Ľubovni na školský rok 2020/ 2021

Riaditeľstvo Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. po dohode so zriaďovateľom Mesto Stará Ľubovňa spôsob podávania žiadosti o prijímaní na predprimárne vzdelávanie do menovanej materskej školy nasledovne:

Žiadosti sa prijímajú od 30. 04. 2020- do 31. 05. 2020

 Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy si rodič /zákonný zástupca dieťaťa/ môže STIAHNUŤ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŠKOLY/ www.duhovykolotoc.sk – dokumenty/, prípadne ju môže vypísať elektronicky na našej stránke kde je k dispozícii online žiadosť.

Na základe rozhodnutia ÚKŠ SR a NR SR nie je potrebné priložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.

Forma a priebeh zápisu

          Vzhľadom na stav núdze, školy ani ostatné časti života nemôžu fungovať štandardne, postup bude nasledovný:

  • výber tlačiva bude prebiehať nasledujúcim spôsobom:
  • žiadosť si zákonný zástupca vypíše online prostredníctvom web sídla /žiadosť – online/,
  • tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže stiahnuť na webovej stránke školy /dokumenty/,
  • tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť na zbernom mieste /schránka na budove školy pri vstupe do hospodárskej budovy – kuchyňa, označená schránka pri vchode pod poštovou schránkou/,
  • zákonný zástupca môže vypísať žiadosť na kancelársky papier, kde vypíše nasledovné údaje: meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska zákonných zástupcov,  meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť a špecifika o zdravotnom stave dieťaťa,
  • prijímanie žiadosti:
  • zákonný zástupca môže odoslať e-mailom: msduhovykolotoc@gmail.com
  • odoslať poštou na adresu školy MŠ Tatranská 21, 06401 Stará Ľubovňa,
  • osobne doniesť do poštovej schránky školy – poštová schránka na budove školy pri vstupe do hospodárskej budovy – kuchyňa.

            Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

Kontakt v prípade otázok 0903 567 843