• Florbal

Cieľ : Poskytovať   predovšetkým   zábavu   a   radosť   z  pohybu.   Pestovať návyky k pravidelnej športovej činnosti. Uspokojovať potrebu rôznorodosti športových potrieb detí. 

 • Buď fit/ saunovanie, plávanie/

Cieľ: Prostredníctvom saunovania, plávania, čističky vzduchu, zvlhčovača vzduchu       posilňovať zdravotný stav u deti, využiť prepojenie  poznatkov z biológie, psychológie, pedagogiky, telesnej výchovy s cieľom prevencie a ochrany zdravia. Aktivitou rozvíjať pohyb vo vodnom prostredí bez strachu a zábran, základné plavecké zručnosti v procese motorického učenia, osvojovať správnu techniku dýchania, zvyšovať kapacitu pľúc.

 • Rytmické krôčiky

Cieľ:  Získavať, rozvíjať u 3-6 deti základy hudobnej kultúry, rytmické cvičenia a náuku o hudbe prostredníctvom pohybových aktivít , rytmizáciou a ďalšími hrovými aktivitami, ktoré prebiehajú celoročne a pomáhajú deťom nenásilne budovať kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Týmto projektom budú deti získavať kognitívne a psychomotorické kompetencie, hlavne detí, ktoré neinklinujú k športovým aktivitám.

 • Veselá loptička Hopka

Cieľ: Rozvíjať zdravý rast, psychosomatický vývin dieťaťa a radosť z vykonaného pohybu pri pohybových aktivitách s loptou Hopkou. Hravou formou si osvojovať pravidelný a zdravý pohyb, ktorým si buduje pozitívny vzťah k športu a lásku k nemu na celý život.

 • Malí atléti

Cieľ: Hravou formou športovať a postupne sa pripravovať  na ďalšiu športovú aktivitu. Zabaviť, cítiť sa príjemne, ale zároveň sa aj niečo nové naučiť,  zdokonaliť  si svoju obratnosť, vytrvalosť a zlepšiť si koordináciu pohybov.

 • Kamarátky lyže

Cieľ: Cieľom interného projektu je 4 až 6 ročné deti naučiť na elementárnej úrovni základy lyžovania, otužovať deti vplyvom chladu, vetra, slnka, upevniť zdravie detí intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode, rozvíjať a upevňovať vzťah detí k pohybu. Aktivita je realizovaná v  dvoch fázach výcviku. Prvá fáza- predpríprava v areály MŠ/ hravou a zábavnou formou osvojiť základné lyžiarske kompetencie/, druhá fáza- mimo MŠ v areály lyžiarskeho strediska/ blízka lokalita/.

 • Tatranček

Cieľ: Vyjadriť jedinečnosť hudby prirodzenými kultivovanými pohybmi, pohybovou improvizáciou, tanečnými etudami. Rozvíjať aj ľudové tradície a udržiavať ľudovú kultúru.

 • Čarovné flauty

Cieľ: Prostredníctvom hry na detskú zobcovú flautu a fúkadlá prispieť k zlepšeniu ich zdravotného stavu a rozvíjaniu hudobných schopností.

 • Doktor Jajbolí

Cieľ: Pestovať aktívny záujem a pozitívny vzťah detí k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie. Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v oblasti zdravotnej výchovy.

 • Dopravačik

Cieľ: Získavať elementárne poznatky o dopravnej výchove, dopravných značkách, jazde na bicykli a kolobežke.  Sprievodnými akciami viesť deti a dospelých k prevencii bezpečnosti na cestách.

 • Enviráčik

Cieľ: Zvyšovať povedomie a citlivosť témy ochrany prírody, životného prostredia a celej Zeme, prirodzeným spôsobom priblížiť deťom uplatňovanie  ekologického myslenia v každodennom živote.

 • Malý umelec

Cieľ:  Prehlbovať  a  rozvíjať výtvarné vyjadrovacie a tvorivé zručnosti detí, spojené so zážitkovou sférou ľudského života. Naučiť deti vnímať a tvoriť krásno – rozvíjať výtvarné videnie a myslenie. Aktivita je zameraná na individuálne rozvíjanie osobného potenciálu detí.

 • Jazýček Šikovníček

Cieľ: Získať prvý kontakt s cudzím jazykom prostredníctvom hier s pohybom, piesní, riekaniek. Osvojiť si základnú slovnú zásobu hovoreným slovom, reprodukovať a správne vyslovovať, počúvať slovné spojenia, zaradiť krátku a jednoduchú konverzáciu t. j. pýtať sa a odpovedať v školských Cookie Time, Skoré začiatky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *