Rodičovská rada

– je združenie rodičov školy, ktorí sú zástupcami jednotlivých tried školy.
Rada rodičov:
zhromažďuje názory, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania a predkladá ich riaditeľovi,
rozhoduje o prerozdelení prostriedkov z fondu Rodičovského združenia v záujme podporiť výchovu, výučbu a aktivity žiakov,
stretáva sa v deň triednych rodičovských aktívov za účelom čo najrýchlejšieho riešenia otázok a problémov nadnesených na triednych rodičovských stretnutiach, volí výbor Rady rodičov RZ , ktorý je výkonným orgánom Rady rodičov, ktorý sa stretáva podľa požiadaviek.

Rada rodičov 

Tatranská 21

 1. trieda Kormoš Michal
 2. trieda Ing. Kuzmiak Michal
 3. trieda Barinka Oliver
 4. trieda Mgr. Kontrová Zuzana
 5. trieda Barinka Oliver
 6. trieda Vasiľová Lipčáková Jana
 7. trieda Mgr. Šimová Monika

elokované pracovisko Za vodou 14

 1. trieda Mgr. Pekyl Pavol
 2. trieda Sekelská Jana
 3. trieda Mgr. Živčáková Zuzana
 4. trieda Kubisová Zuzana

Pedagogická rada

Posilnenie postavenia pedagogickej rady možno ilustrovať na tom, že:
• riaditeľka materskej školy je v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) povinná s pedagogickou radou prerokovať školský vzdelávací program,
• riaditeľka materskej školy je v súlade s § 3 ods. 2 Legislatíva o materskej škole povinná s pedagogickou radou prerokovať ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy,
• riaditeľka materskej školy je v súlade s § 153 ods. 1 školského zákona povinná s pedagogickou radou prerokovať školský poriadok.

Pedagogická rada je kolektívny orgán (pretože jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy). Každý individuálny člen pedagogickej rady je osobne zodpovedný za kvalitu zasadnutí a výstupov zo zasadnutí pedagogickej rady.

Obsahom zasadnutí pedagogických rád je riešenie aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.

 

Metodické združenie

– je poradný a iniciatívny orgán riaditeľky materskej školy, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetky učiteľky materskej školy. Vedením metodického združenia je riaditeľkou poverená p.učiteľka Anna Habiňaková. Plán činnosti metodického združenia každoročne schvaľuje riaditeľka školy.

Rada školy 

Zápisnice zo stretnutia RŠ pri MŠ Tatranská 21 sú k nahliadnutiu v sídle školy.

Výročná správa RŠ pri MŠ Tatranská 21 za rok 2018 je k nahliadnutiu v sídle školy.

Rada školy pri Materskej škole, ul. Tatranská 21, 064 01  Stará Ľubovňa 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút rady školy.

Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do Rady školy pri MŠ Tatranská 21:

 1. Mgr. Soňa Gaborčáková
 2. Mgr. Patrik Boďo
 3. Ing. Peter Sokol
 4. Mgr. Ján Tomus

Zástupcovia z radov rodičov:

 1. Jaroslav Dziak
 2. Ing. Slávka Šebová
 3. Ing. Patrik Lapšanský
 4. JUDr. Katarína Železníková

Zástupcovia z  radov pedagogických zamestnancov:

 1. Beáta Arendáčová
 2. Zdenka Pavlovská

Zástupca z radov nepedagogických zamestnancov:

 1. Tatiana Šipošová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *